Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby samostatně výdělečně činné Michala Dohnala, se sídlem Heleny Malířové 16, Praha 6 – Břevnov, 169 00, identifikační číslo: 07763786, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě závazné objednávky zboží (dále jen „obchod“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření obchodu – objednávka

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uskutečnit prodej tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, které je aktuálně k dispozici k prodeji. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Poštovné platí kupující zvlášť, pokud není domluveno jinak. U zboží na objednávku není cena uvedena z důvodu možnosti různého provedení a použití různých materiálů podle objednávky.
 3. Pro objednání zboží se kupující domluví s prodávajícím individuálně osobně, telefonicky nebo e-mailem. Veškeré kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.
 4. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky ze strany kupujícího i prodávajícího.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřeného obchodu je kupující povinen uhradit prodávajícímu bezhotovostně na účet prodávajícího č. ….. , pokud není domluveno jinak.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud není domluveno jinak.
 4. Prodávající vystaví ohledně plateb kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 3. Prodávající dává kupujícímu doživotní záruku na vadu materiálu, nejedná-li se o vadu, která byla předem kupujícímu známá a byla na jejím základě na zboží uplatněna adekvátní sleva. Adekvátnost slevy je daná akceptací ceny ze strany kupujícího. Na škody způsobené neadekvátním zacházením se zbožím se záruka nevztahuje. Moje výrobky jsou určeny na obvyklé použití (u pevných i zavíracích nožů řezání například dřeva a jiných běžných materiálů – nejsou určeny pro řezání nebo sekání do kovů, velmi tvrdých dřev, kostí, kamení apod.), pokud není již při zadání objednávky domluveno jinak.